TH EN

Home : ทีมแพทย์โรงพยาบาลสุขุมวิท :

นพ. อมร แซ่เล้า

อมร
ชื่อแพทย์ นพ. อมร แซ่เล้า
สาขาที่เชี่ยวชาญ สาขาวิชา โรคติดเชื้อ
แผนก อายุรกรรม
ประวัติแพทย์ วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา : อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาย่อย : อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลราชวิถี

ตารางออกตรวจ นพ. อมร แซ่เล้า

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ 4:00 pm - 8:00 pm
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ -