TH EN

Home : ทีมแพทย์โรงพยาบาลสุขุมวิท :

นพ. กิตติศักดิ์ สุรประยูร

กิตติศักดิ์
ชื่อแพทย์ นพ. กิตติศักดิ์ สุรประยูร
สาขาที่เชี่ยวชาญ สาขาวิชา อายุรกรรมเด็ก
แผนก เด็ก
ประวัติแพทย์ วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ (Board) สาขา

- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาวิชาที่ชี่ยวชาญพิเศษ (Sub-Board) สาขา

- กุมารเวชศาสตร์

ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

-

ตารางออกตรวจ นพ. กิตติศักดิ์ สุรประยูร

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ 12:00 am - 8:00 pm
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ -