TH EN

Home : ทีมแพทย์โรงพยาบาลสุขุมวิท :

นพ. โกษา อารีนิจ

โกษา
ชื่อแพทย์ นพ. โกษา อารีนิจ
สาขาที่เชี่ยวชาญ สาขาวิชา จักษุวิทยา
แผนก ตา
ประวัติแพทย์ วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ (Board) สาขา

- วิทยาศาสตรบัณฑิต, แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

สาขาวิชาที่ชี่ยวชาญพิเศษ (Sub-Board) สาขา

- จักษุวิทยา

ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

-

ตารางออกตรวจ นพ. โกษา อารีนิจ

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 8:00 am - 3:00 pm
วันอังคาร -
วันพุธ 8:00 am - 3:00 pm
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ -