flower
ศูนย์เลสิกและแก้ไขสายตา โทร. 0-2391-0011 ต่อ 172 E-mail : lasik@sukumvithospital.com
box
left

 

eye

การดูแลสุขภาพตา

ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุด
อันหนึ่งของร่างกาย เนื่องจากมีหน้าที่สำคัญ
คือการมอง เราในฐานะที่เป็นเจ้าของดวงตา
มีหน้าที่บำรุงรักษาให้สามารถ ใช้ในการ
มองเห็น หรือ มีสายตาดีตลอดไป ซึ่งเป็นที่
น่าเสียใจที่หลาย ๆ คน มองข้ามความสำคัญ
ในการดูแลถนอมรักษาสายตาของท่านเอง
สำหรับผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับคนตาบอด หรือผู้ที่มี
สายตาผิดปกติมาก ๆ ก็จะมองเห็น
ความสำคัญในการถนอมรักษาดวงตา
เนื่องจากการมีสายตาที่ไม่ปกติหรือตาบอด
จะเป็นสภาพที่เป็นสภาพที่ทุกข์ทรมาน
ทั้งกาย และใจยิ่งนัก

ข่าวประชาสัมพันธ์