โปรแกรมตรวจสุขภาพ (Check-up Program)

โปรแกรม/แพคเกจของศูนย์ ตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ2563 โปรแกรมตรวจสุขภาพ2566การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ

 1. พักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 8 ชั่วโมง
 2. งดน้ำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ยกเว้นน้ำเปล่าก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 8 - 12 ชั่วโมง
 3. ตัวอย่างปัสสาวะควรมาเก็บตรวจที่โรงพยาบาล 
  - ให้ถ่ายปัสสาวะช่วงแรกทิ้งไปก่อน แล้วค่อยเก็บตัวอย่างปัสสาวะช่วงกลาง และทิ้งปัสสวะช่วงสุดท้ายไป 
  - สุขภาพสตรีควรตรวจภายหลังจากหมดประจำเดือนแล้ว 7 วัน
 4. ไม่ควรเอกซเรย์ หากไม่แน่ใจว่าตั้งครรภ์หรือไม่ หากสงสัยว่ามีการตั้งครรภ์ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนการเอกซเรย์
 5. ในกรณีที่รับประทานยาประจำ ควรรับประทานหลังจากการเจาะเลือดและส่งตัวอย่างตรวจปัสสาวะแล้ว
 6. ในกรณีที่ท่านอยู่ระหว่างการรักษา หรือรับประทานยาอยู่ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนรับการตรวจ
 7. นำผลการตรวจทางการแพทย์หรือประวัติเกี่ยวกับสุขภาพมาด้วย เพื่อใช้ประกอบการวินิจฉัยโรค 

Preparing for a health check-up

 1. Take adequate rest for at least 8 hours.
 2. Do not eat or drink anything (except water) at least 8 hours prior to a health check-up time.
 3. A urine sample should be taken when you are at the hospital. 
  - The most effective urine sample is collected from the middle period of urination.
  - Women should schedule their health check-up 7 days after the end of their last menstruation.
 4. For Women who are pregnant or think that they might be pregnant, please inform the hospital staff before check-up and any X-rays procedure.
 5. If you are on regular medication, you should take your medicines after the blood and urine test.
 6. Bring along your previous medical health records as this may help the physician to re-evaluate for the diagnosis.
 7. If you are undergoing a medical treatment or taking medication, please inform the hospital staff prior to check-up.
We also recommend that you relax and have fun, this will help you poki.com.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ชั้น 6 โรงพยาบาลสุขุมวิท
โทร. 02-391-0011 ต่อ 682, 683