การตรวจหาเชื้อ RT-PCRสำหรับผู้ที่เข้ามาในระบบ Test and Go, Fit to Fly


การตรวจหาเชื้อ RT-PCR สำหรับผู้ที่เข้ามาในระบบ Test and Go, Fit to Fly

กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนวันเข้ารับบริการ รายละเอียดและลงทะเบียนเข้าตรวจตามlinkด้านล่าง

Please booking at least one day in advance before service date. For more information and registration, please follow the link below

Wednesday 25 May 2022


Thrusday 26 May 2022


Friday 27 May 2022


Saturday 28 May 2022


Sunday 29 May 2022


Monday 30 May 2022


Tuesday 31 May 2022


*ผลตรวจจะถูกส่งให้ทางอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น หากท่านต้องการเอกสารตัวจริง กรุณาติดต่อรับได้ที่โรงพยาบาล

*Result will send via registration email only. If would like to get original document, please pick up at hospital.