TH EN

Home : บริการการแพทย์โรงพยาบาลสุขุมวิท

ศูนย์โรคหัวใจ


ศูนย์หัวใจ 24 ชั่วโมง โรงพยาบาลสุขุมวิท
          เพียบพร้อมด้วยทีมบุคลากรที่มีประสบการณ์ให้การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ อย่างครบวงจรในทุกขั้นตอนตั้งแต่การป้องกัน การวินิจฉัยระยะเริ่มต้น การรักษา รวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพของหัวใจ ด้วยทีมอายุรแพทย์โรคหัวใจผู้เชี่ยวชาญครบทุกสาขา ร่วมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

การบริการ / ตรวจวินิจฉัย
     • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
     • การตรวจบันทึกคลื่นหัวใจตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อหาความผิดปกติ
     • การตรวจดูพยาธิสภาพของหัวใจและหลอดเลือดหัวใจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (128 SLICE CT SCAN) ร่วมกับการตรวจหาแคลเซี่ยมที่ผนังหลอดเลือด (CALCIUM SCORE)
     • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (ECHOCARDIOGRAM)
     • การตรวจสุขภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EXERCISE STRESS TEST)
     • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงก่อนและหลังการออกกำลังกาย (EXERCISE STRESS TEST / ECHO ) หรือ ก่อนและหลังให้ยา (DOBUTAMINE STRESS ECHO)
     • การตรวจสมรรถภาพการทำงานของหลอดเลือด (ABI : ANKLE BRACHIAL INDEX)
     • การตรวจวินิจฉัยโดยการสวนหัวใจ
            • การฉีดสีเพื่อดูหลอดเลือดหัวใจ
            • การฉีดสีเพื่อดูหลอดเลือดที่อวัยวะอื่นๆ

การตรวจคัดกรอง
     • การตรวจสุขภาพหัวใจ และหลอดเลือด (Heart Screening Check up Program)
     • การตรวจหัวใจและหลอดเลือดด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ (Noninvasive)

การรักษาโรคหัวใจด้วยการสวนขยายหลอดเลือดหัวใจหรือการผ่าตัด

     ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลสุขุมวิท ให้การบริการตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยของคนไข้เมื่อมีอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอย่างเฉียบพลัน ที่จำเป็นต้องการรักษาอย่างเร่งด่วนจากภาวะฉุกเฉิน

การรักษากลุ่มหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัด
     • การตรวจวินิจฉัยโรคหลอดเลือดหัวใจด้วยการฉีดสี
     • การขยายหลอดเลือดหัวใจผ่านสายสวนด้วยบัลลูน (balloon)
     • การขยายหลอดเลือดหัวใจผ่านสายสวนด้วยบัลลูนร่วมกับขดลวดค้ำยัน (balloon with stent)
     • การกำจัดสิ่งอุดตันในหลอดเลือดหัวใจด้วยหัวกรอกากเพชรชนิดพิเศษ (rotabrator)

การรักษากลุ่มอาการหลอดเลือดหัวใจด้วยการผ่าตัด
     • การผ่าตัดเพื่อทำทางเบี่ยงเส้นเลือดหัวใจ (bypass)
     • การรักษากลุ่มอาการโรคหัวใจแต่กำเนิด

การผ่าตัดปิดรูรั่วที่ผนังหัวใจ
     • การรักษากลุ่มอาการผิดปกติของลิ้นหัวใจ

การผ่าตัดเพื่อซ่อมแซมลิ้นหัวใจ
     • การผ่าตัดเพื่อใส่ลิ้นหัวใจเทียม

การรักษากลุ่มอาการหัวใจเต้นผิดปกติ
     • การผ่าตัดเพื่อใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ

การรักษากลุ่มอาการหลอดเลือดอื่นๆ
     • การใส่ขดลวดค้ำยันบริเวณหลอดเลือดที่คอ
     • การใส่ขดลวดค้ำยันบริเวณหลอดเลือดที่ขา
     • การผ่าตัดเพื่อซ่อมแซมหลอดเลือดที่โป่งพองในช่องท้อง
     • การผ่าตัดเพื่อซ่อมแซมหลอดเลือดโป่งพองในทรวงอก

เครื่องมือทางการแพทย์
     • เครื่องตรวจหัวใจขณะออกกำลังกาย (EXERCISE STRESS TEST : EST)
     • เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (ECHOCARDIOGRAPLY)
     • เครื่องหลอดเลือดหัวใจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (128 SLICE CT SCAN)
     • เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ELECTROCARDIOGRAPLY)
     • เครื่องบันทึกการเต้นของหัวใจ 24 ชั่วโมง (Holter)
     • เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrokardiograph)
     • หัวกรอกากเพชรชนิดพิเศษ (Rotarblator)

การให้บริการทางการแพทย์ด้านหัวใจ
     • การตรวจวินิจฉัยโรคทางหัวใจ
     • การผ่าตัดหัวใจ
     • การติดตามการทำงานของคลื่นหัวใจ
     • การตรวจเกี่ยวกับการทำงานของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
     • การตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT 128 slide)
     • การตรวจหัวใจด้วยสนามแม่เหล็กกำลังสูง
     • การตรวจปฏิบัติการหัวใจ
     • ห้องอภิบาลผู้ป่วยหนักหัวใจ