วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโรงพยาบาลให้เป็นที่รู้จักอยู่ในระดับแนวหน้าการดูแลสุขภาพตามมาตราฐานสากล ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้มาใช้บริการปลอดภัยและพึงพอใจสูงสุด


 
 

พันธกิจ

เพื่อให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ (vision) ที่ตั้งไว้นโยบายและแนวปฏิบัติ
  1. กำหนดนโยบายการสรรหาบุคคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพตามมาตราฐานสากล
  2. จัดให้มีการพัฒนาความรู้และทักษะบุคคลากรทุกระดับให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและให้บริการภายใต้จิตสำนึกและจริยธรรม เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจและพึงพอใจสูงสุด อย่างต่อเนื่อง
  3. คณะผู้บริหารให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ รวมทั้งเครื่องมือและเทคโนโลยี ทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อช่วยในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยปลอดภัยอย่างเหมาะสมและพึงพอใจสูงสุด