โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคโควิด (Post Covid-19 Checkup)

البرنامج / الباقة Medical Center