นพ. วรวัฒน์ เอียวสินพานิช

นพ. วรวัฒน์ เอียวสินพานิช

สาขาที่ชำนาญ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย นพ. วรวัฒน์ เอียวสินพานิช ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2391-0011 เวลา 7:00 - 19:00 น. ทุกวัน หรือคลิกที่ปุ่ม "นัดแพทย์" เพื่อทำการนัดหมายทางเว็บไซต์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 9:00 am - 3:00 pm
วันอังคาร 9:00 am - 6:00 pm
วันพุธ -
วันพฤหัส 9:00 am - 7:00 pm
วันศุกร์ -
วันเสาร์ -
วันอาทิตย์ -

ประวัติการศึกษา

: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2545

: การแพทย์แผนไทยบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

: บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

: สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกบริหารโรงพยาบาล คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วุฒิบัตร

: เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2551

ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

: TMS (Transcranial Magnetic Stimulation) เทคโนโลยี คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ช่วยฟื้นฟู อัมพฤกษ์ – อัมพาต 

: HPLT (High Power Laser Therapy) การรักษาด้วยเลเซอร์กำลังสูง

: Dry Needling ฝังเข็มสสลายจุดปวด

: NCS (Nerve Conduction Study) / EMG (Electromyography) การตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย

: TBM (Total Body Modification) แพทย์ทางเลือก