TH EN

Home : ทีมแพทย์โรงพยาบาลสุขุมวิท :

ทพญ. นพวรรณ เจือณรงค์ฤทธิ์

นพวรรณ
ชื่อแพทย์ ทพญ. นพวรรณ เจือณรงค์ฤทธิ์
สาขาที่เชี่ยวชาญ สาขาวิชา ทันตกรรมเด็ก
แผนก ทันตกรรม
ประวัติแพทย์ วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ (Board) สาขา

- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล

สาขาวิชาที่ชี่ยวชาญพิเศษ (Sub-Board) สาขา

- ทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล

ความสนใจพิเศษ (Clinical Focus)

-

ตารางออกตรวจ ทพญ. นพวรรณ เจือณรงค์ฤทธิ์

วัน เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ -
วันอังคาร -
วันพุธ 9:00 am - 5:00 pm
วันพฤหัส -
วันศุกร์ -
วันเสาร์ 9:00 am - 4:00 pm
วันอาทิตย์ -